Projenin Amacı ve Kapsamı
 • Okul öncesi öğretmen adaylarının oyuncak müzelerine/oyuncak evlerine yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak
 • Okul öncesi öğretmen adaylarında oyuncak müzelerinin tarihsel-kültürel-toplumsal değeri hakkında farkındalık yaratmak
 • Dünya’daki ve Türkiye’deki oyuncak müzeleri ve bu müzelerde gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgilendirmek
 • Okul öncesi öğretmen adaylarını oyuncak müzelerinin / evlerinin okul dışı öğrenme ortamları olarak kullanımını özendirmek

Oyuncak müzelerine yönelik gezi planları ve etkinlikler geliştirmelerini sağlamak

Kurullar

KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Sadiye Keleş – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan- Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem Yurt Tarakçı- Trabzon Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan- Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem YURT TARAKÇI – Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Sadiye KELEŞ – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Bayram GÖKBULUT – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

YEREL DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Sadiye Keleş – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Arş. Gör. Tamer Özsoy – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan- Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ – Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN – Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem YURT TARAKÇI – Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Sadiye KELEŞ – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Bayram GÖKBULUT – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Nesrin GEZİCİ – Karabük Üniversitesi

Dr. Sevil SÖYLER – MEB

Dr. Zeynep Seda ÇAVUŞ – Düzce Üniversitesi

REHBERLER

Arş. Gör. Serefraz Akyaman – Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Tamer Özsoy – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Berrin Demir Aslan – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Melih Can Tanrıkulu – Drama Eğitmeni

Fulya Özdemir – Okul Öncesi Öğretmeni

Ramazan ÇEVİK – Teknisyen

Katılımcıların Belirlenmesi

Etkinliğin hedef kitlesi okul öncesi öğretmeni adaylarıdır. Bu amaçla düzenlenecek eğitim etkinliğimizin katılımcıları, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programına devam eden ve proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan öğrencilerden oluşacaktır. Katılımcı sayısı, bazı uygulamalı etkinliklerin eşli etkinliklerden oluşması nedeniyle 16 kişi olarak belirlenmiştir. Etkinliğin duyurulması adına bir afiş hazırlanarak okul öncesi öğretmenliği programı olan üniversitelere gönderilecek, ayrıca instagram gibi sosyal medya aracılığı ile ve http://oyuncakevim.net web sitesi aracılığıyla projeye başvuru çağrısı yapılacaktır.

Öğretmen adaylarının etik ve fırsat eşitliği kuralları göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

 • Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunana üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan lisans öğrencisi olma (öğrencilerden asil liste açıklandıktan sonra üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi istenecektir)
 • Cinsiyet bakımından mümkün olduğunca eşit dağılım
 • Farklı üniversitelerden katılım
 • Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 3,0 ve üzerinde olması (öğrencilerden asil liste açıklandıktan sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
 • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme
 • Benzer konuda TÜBİTAK tarafından yapılan proje etkinliklerine daha önceden katılmamış olma olaraktır.
Proje Hakkında
 1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
  Program kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim
  etkinliklerinin (kurs ve seminer) düzenlenmesine (çevrimiçi yapılacaklar dâhil) destek verilir.
  Kamu kurum ya da kuruluşlarıyla yapılacak protokol çerçevesinde TÜBİTAK tarafından kurs
  veya seminerler düzenlenebilir. Ayrıca, daha önce desteklenen ve başarıyla gerçekleştirilen
  bilimsel eğitim etkinliklerinin yaygın etkisinin artırılması amacıyla söz konusu etkinliklerin
  yeniden düzenlenmesi için doğrudan destek verilebilir.
  Bu çağrı duyurusu bilimsel eğitim etkinliklerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve
  yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her
  zaman saklı tutar.
 2. Destek Kapsamı ve Miktarı
  2.1. Destek Kapsamı
  2.1.1. Destek verilecek etkinlikler
  Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacılar ve uzmanları alanlarında
  çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine
  katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan bilimsel eğitim etkinlikleri (kurs ve seminer),
  Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokoller kapsamında, ortaokul veya lise
  öğrencilerine yönelik proje yarışması ve olimpiyat programlarına katkı sağlayacak
  öğretmenlerin eğitimine yönelik etkinlikler desteklenir.
  Etkinlik kapsamında;
  • Etkinlik yürütücüsü ücreti,
  • Yardımcı personel ücreti,
  Eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için;
  • Yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri,
  • Kırtasiye, sarf malzemesi giderleri,
  • Teknik araç-gereç kiralama giderleri,
  için destek sağlanır.
  2.1.2. Desteklenmeyen etkinlikler
  • TÜBİTAK’ın kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı/yapacağı protokoller kapsamı
  dışında kalan kurum içi etkinlikler,
  • Kişisel etkinlikler,
  • Ticari amaçlı sertifika programları,

• Meslek edindirmeye yönelik kurslar.
2.2. Destek miktarı
Verilecek destek miktarı, düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi ve kapsamı göz önüne
alınarak GYK tarafından değerlendirilerek Başkanlık onayı ile kesinleşir.
Destek miktarları programın internet sayfasında yer almaktadır.
Bir kişinin bir başvuru yılında desteklenen tüm etkinliklerden etkinlik yürütücüsü, eğitici ve
yardımcı personel olarak alabileceği etkinlik yürütücü ücreti, yardımcı personel ücreti ve
ders ücreti desteğinin toplamı 6.000 TL’yi geçemez. (TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen
veya doğrudan desteklenen eğitimlerde bu koşul aranmaz.)
2.3. Etkinlik süresi
Desteklenecek etkinliğin süresi 7 günü geçemez.

 1. Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler
  3.1. Başvuru koşulları
  3.1.1. Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan yurt içinde ikamet eden ve
  üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az
  doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,
  3.1.2. Etkinlik yürütücüsünün, eğiticilerin, katılımcıların ve düzenleme kurulu üyelerinin
  TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
  3.1.3. Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma
  kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,
  3.1.4. Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet
  sayfasının olması, (İnternet sayfasında etkinliğin düzenleme kurulu ve bilim kurulu
  üyeleri, etkinlikte görev alacak eğiticilerin kimlerden oluştuğu ile etkinliğin konusu,
  amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtilmelidir. Başka internet
  sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul
  edilmez. Destek istenen etkinliğe ait belirtilen içeriklere sahip internet sitesinin ilgili
  başvuru döneminin kapanış tarihi itibarıyla tamamlanmış ve aktif olması zorunludur.
  Bu tarihten sonraki düzenlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
  3.1.5. Bir eğiticinin etkinlik süresince ücretli vereceği ders saati sayısının etkinlikteki toplam
  ders saati sayısının %25’ini aşmaması,
  3.1.6. Bir sınıf mevcudunun en az 15, en fazla 30 katılımcıdan oluşmak üzere etkinliğin en
  fazla 60 katılımcıdan oluşması, (Çevrimiçi etkinliklerde bu koşul aranmaz.)
  3.1.7. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en
  az 60, en çok 270 günlük bir süre olması, (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan
  başvurular kabul edilmez.)

3.1.8. Etkinlik programının birbirini takip eden günler şeklinde planlanması (Çevrimiçi
etkinliklerde bu koşul aranmaz),
3.1.9. Ders verecek eğiticilerin en az doktora dereceli bilim insanlarından oluşması,
3.1.10. Katılımcıların yurt içinde öğrenim gören öğrenciler veya çalışanlardan oluşması,
3.1.11. Katılımcıların etkinliklere en fazla üç kez katılabilmesi, etkinliğe kabul edilecek
katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması,
3.1.12. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile
doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller
çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından
çıkarılmamış olması.

 • TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen veya doğrudan desteklenen eğitimlerde yukarıdaki
  koşullar aranmaz.
  3.2. Başvuru belgeleri
  3.2.1. Çevrimiçi başvuru formu, (Başvuru sistemi tarafından otomatik olarak
  oluşturulmaktadır.)
  3.2.2. Etkinlik bilgileri formu, (etkinliğin amacı ve kapsamı, katılımcı listesi veya kriterleri,
  etkinliğin ve konaklamanın yapılacağı yer bilgisi, ayrıntılı etkinlik programı ve bütçesi,
  değişiklik bildirim formu, önceden yapılmış etkinliklere ilişkin bilgi, etkinliği
  destekleyen/etkinlikte işbirliği yapılan kuruluş bilgisi vb.)
  3.2.3. Etkinlik yürütücüsü, etkinlik düzenleme kurulu üyeleri ve eğiticilerin ARBİS
  özgeçmişleri,
  3.3. Başvuru yöntemi
  3.3.1. Başvurular, etkinlik yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru
  tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden
  çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi
  zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin BİDEB’e gönderilmesi
  durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.
  3.3.2. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra,
  onaylanan başvurunun geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak
  imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin
  BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
  3.3.3. Destek verilecek etkinliklerden yararlanmak isteyen öğrenciler veya araştırmacılar
  başvurularını doğrudan Etkinliğe yapar. Destek verilecek etkinliklerden yararlanmak
  için BİDEB’e bireysel başvuru yapılamaz.
 1. Değerlendirme
  Başvurular iki aşamada değerlendirilir.
  4.1. Ön inceleme
  Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri
  kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam
  olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Elden, faks veya elektronik posta ile
  gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.
  4.2. Bilimsel değerlendirme
  Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından,
  aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.
   Etkinliğin yürütücüsü ve eğitici kadrosunun yeterliliği
   Etkinliğin planlamasının yeterliliği
   Öğretim programlarının yeterliliği
   Etkinliğin yaygın etkisi
  Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her
  bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla
  sisteme yüklenmelidir. Değerlendirme sonuçları ve destek taban puanları* GYK tarafından
  görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık
  onayı ile kesinleşir.
 • Temel bilimler alanındaki etkinlikler için destek taban puanı ayrı belirlenebilir.
  ** BİDEB 2218 – Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında sonuç
  raporu sunan ve sonuç raporu izleyiciler tarafından kabul edilen bursiyerler için
  düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliğinin doktora sonrası araştırma
  konusu ya da süreçte elde edilen bilgi birikimi ile ilişkili olması kaydıyla destek taban puanı
  ayrı belirlenebilir.
  *** Doğrudan verilecek destekler kapsamında düzenlenecek bilimsel eğitim etkinlikleri
  GYK’nın önerisi ve Başkanlık onayı ile belirlenir.
  Bu program kapsamında daha önce destek alan etkinlik yürütücülerinden tekrar başvuru
  yapanlar için; en son destek aldıkları etkinlikte eğitim alan katılımcılara TÜBİTAK tarafından
  uygulanacak anket sonuçlarına göre ek puan verilebilir. Ayrıntılı açıklama programın internet
  sayfasında yer almaktadır.
 1. İzleme ve Sonuçlandırma
  5.1. Kesin ödeme
  Etkinlik yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet,
  makbuz vb.) aslını ve istenen diğer tüm belgeleri, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek
  sonuç tarihinden sonraki 30 gün içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (ebideb.tubitak.gov.tr) yükleyip (doğrudan desteklerde izleme sistemine giriş gerekmez)
  BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan destek, ilgili belgelerin uygun bulunmasından
  sonra etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.
  5.2. Ön ödeme
  Ön ödeme talep edilmesi halinde, taahhütnamenin etkinliğin başlamasından önce Kuruma
  gönderilmesi gerekir. Bunun üzerine kararlaştırılan desteğin konaklama, iaşe, yol, kırtasiye,
  sarf malzemesi alımları ile teknik araç-gereç kiralama destekleri etkinlik yürütücüsünün
  kendi adına açılmış banka hesabına etkinliğin başlamasından en erken 1 ay önce ön ödeme
  şeklinde aktarılır. Etkinlik yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin
  (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını ve istenen diğer tüm belgeleri, etkinliğin bitiş tarihinden ya
  da destek sonuç tarihinden sonraki 30 gün içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine
  (e-bideb.tubitak.gov.tr) yükleyip (doğrudan desteklerde izleme sistemine giriş gerekmez)
  BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı (Ders ücreti,
  Etkinlik Yürütücüsü ve Yardımcı Personel ücreti) için etkinlik yürütücüsü ile mahsuplaşarak
  hesap kapatılır.
  Etkinlik gerçekleşmediği takdirde ön ödeme yapılmış ise, TÜBİTAK’a geri ödemenin
  gecikmesi durumunda ödenmiş olan destek tutarı kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
 2. Yükümlülükler
  6.1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı etkinlik
  yürütücüsüdür. Etkinlik yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer
  alan “Taahhütname” etkinlik yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.
  6.2. Etkinlik yürütücüsü, dengeli dağılıma uygun olarak belirlenen katılımcıların imzasını
  taşıyan etkinlik katılımcı listesini, (çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi durumunda
  katılımcıların imzası aranmaz), etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini
  (fatura, bilet, makbuz vb.) etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç açıklama
  tarihinden sonraki 30 gün içinde izleme sistemine yüklemek (doğrudan desteklerde
  izleme sistemine giriş gerekmez) ve BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. 30’uncu günün
  tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin ibrazı için son
  tarihtir. Etkinliğe ait belgelerin 30 gün içerisinde gönderilememesi durumunda,
  gerekçenin BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü
  tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir. Ancak belge
  gönderim süresi etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 6 aydan fazla olamaz.
  6.3. Etkinlik yürütücüsü, TÜBİTAK tarafından belirlenen içerik ve biçimde hazırlanan
  etkinlik değerlendirme raporunu, desteklenen etkinlik kapsamında oluşan

materyallerin (afiş, etkinlik programı, usb bellek, çevrimiçi etkinliklerde eğitimlerin
video kayıtları vb.) basılı ve/veya elektronik ortamda birer kopyasını, etkinliğin
yapılacağı yerin seçiminde kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri dışında
konaklama ve iaşe hizmeti alınacak ise etkinliğin düzenleneceği bölgede piyasa fiyat
araştırması yapılarak buna ilişkin tutanak ve teklifleri, etkinliğin bitiş tarihinden
itibaren en geç 30 gün içinde izleme sistemine yüklemekle (doğrudan desteklerde
izleme sistemine giriş gerekmez) yükümlüdür. 30’uncu günün tatil gününe denk
gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin ibrazı için son tarihtir. Etkinliğe
ait belgelerinin 30 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, bu durumun belirtilen süre
içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve Grup Koordinatörü tarafından uygun
bulunması halinde süre uzatılabilir. Ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi
itibarıyla 6 ayı aşamaz.
6.4. Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik
yürütücüsünün başvurusu ve Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik gerçekleşir.
Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
6.5. Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup
Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek
belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
6.6. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum
en geç etkinlik başlangıç tarihinden önce BİDEB’ e yazılı olarak bildirilir ve varsa
ödenmiş bulunan destek miktarı bu tarihten itibaren 30 gün içinde TÜBİTAK
hesabına iade edilir.
6.7. TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında
belirtilmesi zorunludur. TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın
kullanılamaz.
6.8. Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, etkinlik yürütücüsü, bilim/düzenleme kurulu
üyeleri ile etkinlikte sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece
akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılmayacaktır.
6.9. Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit
edilmesi durumunda, GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile desteğin tamamı iptal edilir
ve ödeme yapılmaz.
6.10. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerinin TÜBİTAK tarafından
karşılanacağının etkinliğe ait internet sayfasında ve etkinlik ilanlarında duyurulması
zorunludur.
6.11. Desteklenmesi talep edilen katılımcılardan herhangi bir ad altında para talep
edilemez.
6.12. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle
tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.

6.13. Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem
yapılır.

 1. Çağrı Takvimi
  Başvuru tarihleri programın internet sayfasında yer almaktadır.
 2. İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme
  Yönergesi)
  8.1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları
  Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
  8.2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları
  Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
  8.3. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların
  Panel/Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine
  İlişkin Yönerge
  İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, GYK kararları
  uygulanır.
 3. Tanımlar ve Kısaltmalar
  ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemini,
  Başkan: TÜBİTAK Başkanını,
  Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
  BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı,
  Çağrı Duyurusu: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, süresi, destek miktarı
  ve çağrı takvimi ile çağrıya özel hususları tanımlayan ilan metni ve eklerini,
  Danışma Kurulu: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığında oluşturulan
  kurullarda, yürütülen programların geliştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, panel
  ve jürilerin oluşturulması, başvuruların değerlendirilmesi gibi konularda yardımcı
  olmak ve görüş oluşturmak üzere TÜBİTAK Başkanı tarafından atanan konularında
  uzman kişilerden oluşan kurulu,
  Danışman: Burs/destek/etkinlik başvurularını değerlendirmek, görüş bildirmek veya
  Kurullara yardımcı olmak üzere BİDEB tarafından görevlendirilen alanında uzman
  kişileri,
  Destek: Yurt içinde bilimsel etkinlikler düzenlenip yürütülmesi amacıyla kişilere,
  gruplara ve/veya meslek kuruluşlarına Kurumca verilen maddi desteği,
  Destek Onay Yazısı: BİDEB tarafından verilen ve etkinlik yürütücüsünün BİDEB

tarafından desteklendiğini belirten belgeyi,
Eğitici: Ders veren/sunum yapan, uygulamalı derslerde görev alan bilim insanını,
Etkinlik: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla
düzenlenen bilimsel kurs ve seminerler ile bilimsel araştırmaların sunulduğu,
katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu, kongre, sempozyum,
çalıştay, kolokyum vb. etkinlikleri,
Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel
süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu,
Etkinlik Düzenleme Kurulu: Etkinliğin bilimsel süreçleri dışındaki hazırlık ve
uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
Etkinlik Programı: Etkinlikte sunulacak bildiri/poster isimleri, eğitici/konuşmacı
adları, ders/sunum saat ve günleri ve diğer tüm aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde
sunulduğu belgeyi,
Etkinlik Yürütücüsü: İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik
hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali
ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim
insanını, etkinlik koordinatörünü
Genç Araştırmacı: 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da ArGe Kuruluşlarında çalışan kişileri,
Grup: BİDEB’in sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma,
geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri
geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan birimleri,
Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve
karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
Katılımcı: Bilimsel etkinliğe ücretli veya ücretsiz katılım için kayıt yaptırmış ve
etkinliğe katılmış kişiyi,
Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurum içi veya
kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan
etkinliği,
Kurs: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla
düzenlenen dersleri içeren, belli bir süresi olan teorik ve/veya uygulamalı eğitim
etkinliklerini,
Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
Kurum içi Etkinlik: İşbirliği ve öncelikli alanlarla İlgili etkinlikler hariç, etkinlik
düzenleme kurulu üyelerinin veya etkinlik bilim kurulu üyelerinin veya katılımcıların
yurt içinden en fazla 2 farklı kurumdan geldiği etkinlikleri,

Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm
mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak
amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarını,
Panelist: BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularının
değerlendirilmesi toplantısında görüş bildirmek üzere görevlendirilen alanında uzman
kişileri,
Program: 278 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla usulüne
uygun olarak düzenlenip yürütülen burs ve destek programlarını,
Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla
düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği
kabul edilen kişilerin yönetimi altında gerçekleştirilen toplantıları,
Taahhütname: Bursiyerin/destekten yararlanan kişinin program mevzuatında
belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı,
Ticari Amaçlı Sertifika Programları: Belli bir konuda uzmanlaşmayı sağlayan, iş
hayatı açısından yüksek lisans programlarına alternatif olarak değerlendirilebilen ve
üniversite eğitiminden sonra katılabilinen programları,
Uzman: 35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, üniversite ya da kamu
kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan veya sağlık bilimlerinde
uzmanlık eğitimini tamamlamış kişileri ifade eder.

Etkinlik Yeri ve Konaklama

ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi

Orhanlar, Atatürk Blv. No:23

67300 Kdz. Ereğli- ZONGULDAK

KONAKLAMA 

Konaklama ZONGULDAK/EREĞLİ-Ereğli Öğretmenevi’nde olacaktır.

***Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.